Αρχικη

Η εταιρεια

Υπηρεσιες

ΕΡΓΑ

Φωτογραφιες

Μεταφορές VIP

Σημαντικά Εργα

Επικοινωνια

τί είναι Ζυπ

Αναζήτηση

μεταφορες ζυπ

διαχείρηση ζωικών υποπροιοντων

παρέχουμε κάθετες υπηρεσίες διαχείρησης ζωικων υποπροιοντων που περιλαμβάνουν ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ για την γεωργία καλύπτοντας πλήρως την έννοια του ZERO WASTE FOOD

 

 

Τα ζωικά υποπροϊόντα ορίζονται στη νομοθεσία ως οτιδήποτε προέρχεται από ζώα αλλά δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Περιλαμβάνουν απόβλητα, αλλά και χρήσιμα υλικά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ζωοτροφές, λίπασμα κλπ. Η σχετική νομοθεσία που διέπει το χειρισμό και τις χρήσεις τους είναι οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΕ) αριθ. 142/2011  


Παρέχουμε διαχείρηση ζωικών υποπροιόντων που περιλαμβάνει ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ για την γεωργία καλύπτοντας πλήρως την ένοια του ZERO WASTE FOOD.
μεταφορες ζωικων υποπροιοντων, μεταφορες ζυπ, αδρανοποιηση ζωικων υποπροιοντων


 
zyp9

διαχείριση zυπ, Υλικά της κατηγορίας 1,3

Τα υλικά της κατηγορίας 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ζωικά προϊόντα:

 • όλα τα μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των δορών και των δερμάτων, των ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί από μεταδοτική σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια(ΜΣΕ), των ζώων τα οποία θανατώνονται στο πλαίσιο μέτρων εξάλειψης της ΜΣΕ, των ζώων συντροφιάς, των ζώων ζωολογικών κήπων και τσίρκων,των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς, των άγριων ζώων όταν υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί από μεταδοτικές νόσους ·
 • τα υλικά ειδικού κινδύνου τα οποία προσδιορίζονται ως ιστοί για τους οποίους υπάρχει υπόνοια ότι είναι φορείς λοιμωδών παραγόντων·
 • τα προϊόντα που προέρχονται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθείαπαγορευμένες ουσίες ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον·
 • όλα τα ζωικά υλικά τα οποία συλλέγονται κατά την επεξεργασία λυμάτων από μονάδες μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 1 και από άλλες εγκαταστάσεις από τις οποίες αφαιρούνται τα υλικά ειδικού κινδύνου·
 • τα απορρίμματα κουζίνας και τα υπολείμματα τροφών που προέρχονται από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές·
 • τα μείγματα υλικών της κατηγορίας 1 και της (των) κατηγορίας (κατηγοριών) 2 ή/ και 3.
  Τα υλικά της κατηγορίας 3 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ζωικά προϊόντα:
 • τα μέρη σφαγέντων ζώων, τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αλλά δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο για εμπορικούς λόγους·
 • τα μέρη σφαγέντων ζώων τα οποία απορρίπτονται ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αλλά δεν φέρουν σημεία μεταδοτικής νόσου·
 • δέρματα, οπλές, κέρατα, τρίχες χοίρων και φτερά που προέρχονται από ζώα τα οποία σφάζονται σε σφαγείο αφού υποβληθούν σε επιθεώρηση πριν από τη σφαγή και είναι, βάσει αυτής της επιθεώρησης, κατάλληλα για σφαγή και κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία·
 • το αίμα που λαμβάνεται από μη μηρυκαστικά ζώα τα οποία σφάζονται σε σφαγεία αφού υποβληθούν σε επιθεώρηση πριν από τη σφαγή και είναι, βάσει αυτής της επιθεώρησης, κατάλληλα για σφαγή και κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία·
 • τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από την παραγωγή προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των απολιπανθέντων οστών και των καταλοίπων τήξης λιπών·
 • τα πρώην τρόφιμα ζωικής προέλευσης πλην των υπολειμμάτων τροφίμων, τα οποία δεν προορίζονται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο, για εμπορικούς λόγους, λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με ελαττωματική παραγωγή ή συσκευασία·
 • το νωπό γάλα που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα μεταδοτικής νόσου·
 • τα ψάρια ή άλλα θαλάσσια ζώα, με εξαίρεση τα θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία αλιεύονται στην ανοιχτή θάλασσα με στόχο την παραγωγή ιχθυάλευρου, καθώς και τα νωπά υποπροϊόντα ψαριών που προέρχονται από μονάδες παραγωγής προϊόντων ψαριών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·
 • τα κελύφη των αυγών των ζώων τα οποία δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα καμιάς μεταδοτικής νόσου·
 • το αίμα, τα δέρματα, οι οπλές, τα φτερά, το μαλλί, τα κέρατα, οι τρίχες και οι γούνες που προέρχονται από υγιή ζώα·
 • τα υπολείμματα τροφών πλην των αναφερομένων στην κατηγορία 1.
υποστήριξη διαφημιστικων ενεργειων

Υλικά της κατηγορίας 2

Τα υλικά της κατηγορίας 2 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ζωικά προϊόντα:

 • την κόπρο και το περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος·
 • όλα τα υλικά ζωικής προέλευσης που συλλέγονται κατά την επεξεργασία λυμάτων από σφαγεία, εκτός εκείνων που εμπίπτουν στην κατηγορία 1 και συλλέγονται κατά την επεξεργασία λυμάτων των σφαγείων·
 • τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που περιέχουν κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων και μολυσματικών παραγόντων που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο επίπεδο που καθορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία·
 • τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός των υλικών της κατηγορίας 1, που εισάγονται από τρίτες χώρες και δεν πληρούν τις κοινοτικές κτηνιατρικές προϋποθέσεις·
 • τα ζώα εκτός της κατηγορίας 1 τα οποία δεν έχουν σφαγεί για ανθρώπινη κατανάλωση·
 • τα μείγματα υλικών των κατηγοριών 2 και 3.
Με εξαίρεση την κόπρο, ο ενδιάμεσος χειρισμός ή η αποθήκευση των υλικών της κατηγορίας 2 πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε εγκεκριμένες προσωρινές εγκαταστάσεις της ίδιας κατηγορίας. Αφού συλλεχθούν, μεταφερθούν και αναγνωριστούν δίχως καθυστέρηση, τα υλικά αυτά:

 • αποτεφρώνονται απευθείας ως απόβλητα σε εγκεκριμένη μονάδα αποτέφρωσης·
 • μεταποιούνται σε εγκεκριμένη μονάδα σύμφωνα με συγκεκριμένη μέθοδο, οπότε το προϊόν που παράγεται από αυτή τη μεταποίηση επισημαίνεται ανεξίτηλα και διατίθεται τελικά ως απόβλητο
 • αν πρόκειται για υλικά που προέρχονται από ψάρια, ενσιρώνονται ή λιπασματοποιούνται·
 • όσον αφορά την κόπρο και το περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος, το γάλα και το πρωτόγαλα που δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο να μεταδώσουν σοβαρές μεταδοτικές νόσους, είτε α) χρησιμοποιούνται χωρίς μεταποίηση ως πρώτη ύλη σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε μονάδα λιπασματοποίησης ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε τεχνική μονάδα, είτε β) διασπείρονται στο έδαφος·
 • χρησιμοποιούνται σε μονάδα τεχνικών προϊόντων για την κατασκευή κυνηγετικών τροπαίων.


 

 

 

 
 

Συλλογή Ζωϊκών Υποπροϊόντων, μεταφορά ζυπ

Ζητήστε μας προσφορά


επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την καλύτερη διαδικασία μεταφοράς του εξοπλισμού σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

πατήστε εδώ